sideBar

Tylko dla administratora!


Egzamin zawodowy technik informatyk online

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pojawienie się zewnętrznego zakłócenia podczas przesyłania informacji cyfrowej metodą różnicową

 nie powoduje błędów transmisji.  

2. Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm

 sortowania bąbelkowego.  

3. W systemie operacyjnym Linux archiwizację danych wykonuje się poleceniem

 tar  

4. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję

 warunkową.  

5. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych oznacza operacje wejścia wyjścia?

  

6. Jaki przewód należy zastosować do instalacji sieci w pomieszczeniach, w których występują silne pola zakłócające?

 Ekranowany.  

7. Przeplot monitora CRT to

 sposób wyświetlania linii na ekranie np. najpierw parzyste, a później nieparzyste lub wszystkie po kolei.  

8. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?

 PHP  

9. W celu zmiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy

 odłączyć zasilanie komputera.  

10. Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp -a. Jak należy zinterpretować tę informację?

 Brak bieżących wpisów protokołu ARP.  

11. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci?

 Byte  

12. Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?

 

 Sieciową.  

13. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików

 ReiserFS.  

14. Sieć komputerowa to

 grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.  

15. Interfejsy monitorów LCD oznaczone DL DVI-D oraz SL DVI-D przeznaczone są do

 transmisji sygnałów wyłącznie cyfrowych.  

16. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis

 12Liczb  

17. Na zdjęciu przedstawiono kartę:

 graficzną PCI  

18. Przedstawiona na rysunku procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wypisanie na ekranie komputera

 ciągu liczb 5,4,3,2,1.  

19. Schemat obliczania blokowy przedstawia algorytm

 średniej arytmetycznej.  

20. Na poniższym rysunku cyfrą 6 oznaczono

 maskę szczelinową.  

21. Wykorzystując mechanizm stronicowania pamięci odczytaj zawartość komórki pamięci, wiedząc że adres liniowy to:00000000100000000001000000000011

 

 00h  

22. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, natomiast między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej

 0,8 m  

23. Podstawowymi własnościami procesora Pentium II m.in. są

 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Dynamic Execution Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 266MHz, liczba tranzystorów - 7,5 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:256kB, podstawka: Slot 1.  

24. Zdjęcie przedstawia kartę:

 telewizyjną ze złączem PCI  

25. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez

 użycie sygnału RESET.  

26. ”Układy sterujące” pokazane na rysunku

 odpowiadają za dostarczenie arytmometrowi danych do obliczeń z pamięci operacyjnej, przekazywanie wyników z powrotem do pamięci oraz właściwą kolejność przetwarzania.  

27. Stosowana w monitorach LCD magistrala TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) służy do

 przesyłania trzema kanałami szeregowo informacji o kolorach RGB w postaci cyfrowej (8bitów/kolor) oraz czwartym kanałem sygnału zegarowego.  

28. Na schemacie blokowym płyty głównej układ zaznaczony kolorem niebieskim (82875P MCH) to

obrazek

 mostek północny.  

29. W systemie Linux ifconfig oznacza

 narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych.  

30. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję

 Case wyrażenie Of  

31. Firma X kupiła drogą kartę bezprzewodową. Po zamontowaniu jej okazało się. że użytkownik nie jest w stanie połączyć się z siecią bezprzewodową pracującą w standardzie 2.4 GHz. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego problemu?

 Karta bezprzewodowa została zaprojektowana dla standardu 802.11a.  

32. Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

 9  

33. Według ustawodawcy (stan prawny na dzień 31 października 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jest narażona na przewlekłe choroby

 narządu ruchu.  

34. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania?

 Klasa P generuje klasę B.  

35. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii:

 pierścienia.  

36. Średnie natężenie oświetlenia mierzone na klawiaturze komputera powinno wynosić około

 500 lx  

37. Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk

 DVI-D  

38. Rozdzielczością ekranu nazywamy

 ilość pikseli w wierszu i w kolumnie (np.1024x768).  

39. Czym jest spowodowane RSI?

 Nieergonomicznymi warunkami miejsca pracy.  

40. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii:

 gwiazdy.  

41. Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzona na ekran monitora na koniec działania programu egzamin?

 57  

42. Na zdjęciu przedstawiono

 typowy kabel Ultra3 SCSI (Ultra160 SCSI).  

43. Który z protokołów sieciowych jest szybki i stosowany w sieciach o niskim poziomie bezpieczeństwa?

 NetBEUI  

44. Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci dostęp do Internetu, to adres

 bramy (routera)  

45. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać udzielając pomocy przedmedycznej osobie, która w wyniku porażenia prądem elektrycznym zachowała przytomność, oddycha i ma prawidłowe tętno, ale doznała poparzeń jest

 jak najszybsze schłodzenie oparzonego miejsca.  

46. Interfejs IrDA pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 15 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu.  

47. W dokumentacji opisano system plików

 NTFS  

48. Hyper-Threading to

 technologia powodująca, że jeden procesor widziany jest w systemie operacyjnym jako dwa procesory logiczne.  

49. Napięcie na pinie przewodu koloru żółtego złącza zasilacza komputerowego wynosi

obrazek

 12V  

50. Zapoznaj się z powyższym opisem i odpowiedz, dlaczego użytkownik komputera nie może zapisać danych na dysk sieciowy?

 Na serwerze są źle zdefiniowane uprawnienia w udostępnianiu dysku.  

 

51. W przedstawionej na rysunku płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem

 4  

52. Pamięć operacyjna komputera zbudowana jest

 z pamięci dynamicznych DRAM.  

53. Liczbie 16 bitowej 00111100101011102 zapisanej W systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba

 3CAE16  

54. Zysk energetyczny anten mierzy się w:

 dB  

55. Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

 kopiowanie danych.  

56. Przedstawiony program realizuje algorytm

 rekurencyjny.  

57. Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?

 NAT  

58. Na zdjęciu pokazano

 złącze interfesju COM (RS 232).  

59. Podstawowymi własnościami procesora Pentium m.in. są

 64-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 60MHz, liczba tranzystorów - 3,1 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:16kB, podstawka: Socket 7.  

60. Podstawowymi własnościami procesora i80486 m.in. są

 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 25MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB.  

61. W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux należy wykorzystać protokół

 SSH2.  

62. Wyróżniamy następujące rodzaje sieci komputerowych:

 LAN, MAN, WAN, P2P, Wi-Fi, Internet i inne.  

63. Symbol klasy ochronności urządzenia elektrycznego zasilanego napięciem bardzo niskim bezpiecznym SELV lub bardzo niskim ochronnym PELV przedstawia rysunek

 Rys D.  

64. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma

 większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.  

65. Na poniższym zdjęciu cyfrą 4 oznaczono gniazdo

 Composite Video.  

66. Stan pamięci podręcznej cache nazywany trafieniem (ang. cache hit) występuje gdy

 poszukiwana informacja znajduje się w pamięci cache.  

67. Dotknięcie bez opaski antystatycznej karty rozszerzeń od strony styków na spodniej części tuż po wyłączeniu komputera najprawdopodobniej spowoduje

 uszkodzenie elektrostatyczne karty.  

68. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem

 4  

69. Jakie są skutki porażenia prądem?

 Zaburzenia rytmu serca i krążenia.  

70. Jakie połączenie z Internetem można udostępnić sieci lokalnej?

 Wszystkie rodzaje połączeń.  

71. Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port) to

 standard magistrali zoptymalizowany do przesyłania dużych ilości danych (2 GB/s) pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną.  

72. Rysunek przedstawia topologię

 gwiazdy.  

73. Zdjęcie przedstawia płytę główną w formacie

 AT  

74. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku Cpp ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania

obrazek

 bąbelkowego.  

75. Zdjęcie przedstawia płytę główną w formacie

obrazek

 NLX  

76. Sieć rozległa (ang. Wide Area Network) to:

 sieć komputerowa, znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto bądź kompleks miejski.  

77. Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo

obrazek

 dodawania lub usuwania swoich właściwości.  

78. Rozdzielczość natywna (ang. native resolution) monitora LCD

 wynika z ilości pikseli w pionie i w poziomie matrycy LCD.  

79. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się

obrazek

 pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy.  

80. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania

 operacji zmiennoprzecinkowych.  

81. Rysunek przedstawia fragment schematu blokowego algorytmu, na którym pokazano instrukcję

obrazek

 warunkową if  

82. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS to

 serwer sieciowy.  

83. Realizacja pamięci wirtualnej w systemach rodziny Windows polega

 na zapisie pamięci w pliku znajdującym się na ustalonej partycji komputera.  

84. W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia

 su root  

85. Pamięć VRAM karty graficznej

 przechowuje cyfrowe dane o obrazie tzw. bufor ramki.  

86. Karta sieciowa jest

 urządzeniem służącym do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej.  

87. Na poniższym zdjęciu cyfrą 5 oznaczono gniazdo

obrazek

 Audio.  

88. Symbol (rys.) umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia jest oznaczeniem

obrazek

 izolacji dodatkowej.  

89. Algorytm przedstawiony obok w formie schematu blokowego to schemat

obrazek

 Hornera.  

90. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?

obrazek

 Algorytm A.  

91. Tuner DVB-T umożliwia odbiór

 naziemnej telewizji cyfrowej, także transmisji w wysokiej rozdzielczości wraz z dźwiękiem przestrzennym.  

92. Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum

 2 dysków.  

93. Rysunek przedstawia fragment schematu blokowego algorytmu, na którym pokazano instrukcję

obrazek

 pętli do ... while  

94. W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

 światłowodowy.  

95. Równoległa transmisja danych polega na

 przesyłaniu bajtów jednocześnie, bajt po bajcie.  

96. Do kwerend funkcjonalnych w bazie danych ACCESS nie należy kwerenda

 wybierająca.  

97. Rysunek przedstawia fragment schematu blokowego algorytmu, na którym pokazano instrukcję

obrazek

 warunkową if  

98. Na poniższym zdjęciu przedstawiono gniazdo

obrazek

 DVI-I  

99. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?

 254  

100. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

obrazek

 2 złącza ISA,4 złącza PCI,3 złącza pamięci DIMM  

101. Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas

 zapisywania go na dysku  

102. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem

 POST  

103. Indeksowanie tablic w C zaczyna się od

 zera.  

104. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa

 sposób połączenia ze sobą komputerów.  

105. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i80286. W skład jednostki dekodowania instrukcji wchodzi

obrazek

 dekoder rozkazów oraz 3-elementowa kolejka rozkazów zdekodowanych.  

106. Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to

 MBR  

107. Maksymalna długość przewodu sieciowego typu kabel koncentryczny (cienki) wynosi:

 180 m.  

108. Do interfejsu USB 2.0 można podłączyć maksymalnie

 127 urządzeń.  

109. Który z przedstawionych fragmentów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?

obrazek

  

110. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?

obrazek

 Rys. A  

111. MPRII, TCO’99, TCO’2003 to

 normy emisji promieniowania wydzielanego przez monitor komputerowy.  

112. Układ RAMDAC karty graficznej

 przekształca cyfrowe dane z pamięci obrazu na sygnał sterujący dla monitora analogowego.  

113. Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala

obrazek

 ścieżkę do lokalizacji docelowej.  

114. Dla bazy danych ACCESS wskaż poprawny zapis w kwerendzie z wyrażeniem wiążącym.

obrazek

 Odp. D.  

115. Stan pamięci podręcznej cache nazywany chybieniem (ang. cache miss) występuje gdy

 dane i adresy nie znajdują się w pamięci podręcznej cache i należy je pobrać z pamięci operacyjnej.  

116. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:

obrazek

 0, 2, 4, 6  

117. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?

 Protected.  

118. Pozycja ciała utrzymywana przez dłuższy czas podczas pracy z komputerem może powodować zmęczenie, ból rąk, szyi i pleców oraz odczuwalne po latach zmiany w obrębie kręgosłupa, ścięgien i mięśni. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych dolegliwości, należy

 kontrolować i poprawiać pozycję ciała przy pracy.  

119. Zadaniem układu generowania adresu fizycznego w procesorze 8086/88 jest

 obliczenie na podstawie 16-bitowych wartości 20-bitowego adresu fizycznego.  

120. Jaki program powinien wykorzystać dział przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?

 Bazodanowy.  

121. Gniazdo Socket A (Socket 462) jest przeznaczone dla procesorów

 AMD Athlon, Duron, Athlon XP.  

122. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?

 Główny rekord rozruchowy SO.  

123. Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą

obrazek

 3  

124. Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć

 kabla sieciowego cross-over i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze.  

125. Liczba FFFF16 w systemie dwójkowym ma postać

 1111 1111 1111 11112  

126. Wynikiem wykonania wyrażenia w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest:

obrazek

 False  

127. Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

 gniazdo zasilania do płyty ATX.  

128. Zasięg interfejsu Bluetooth wynosi

 do 100 m.  

129. Na rysunku przedstawiono wycinek bazy danych programu Access. Strzałkami oznaczono:

obrazek

 pole, nazwa pola, rekord.  

130. W języku programowania C/Cpp warunek instrukcji (rys.) jest spełniony dla wartości zmiennej x równej

obrazek

 3  

131. Przełącznik (switch) jest

 urządzeniem łączącym segmenty sieci komputerowej pracującej w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Przekazuje ramki wyłącznie do docelowego segmentu sieci.  

132. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora

 %s  

133. Gniazdo Slot 1 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Pentium II, Pentium III, Celeron.  

134. Tuner hybrydowy umożliwia odbiór

 standardowego analogowego sygnału telewizyjnego (PAL lub NTSC) oraz naziemnej telewizji cyfrowej lub cyfrowej telewizji satelitarnej.  

135. Superskalarność – jest to cecha mikroprocesorów oznaczająca

 możliwość jednoczesnego ukończenia kilku instrukcji w pojedynczym cyklu zegara.  

136. Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej?

obrazek

 PCI-E  

137. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, pokazanej na powyższym schemacie funkcjonalnym?

obrazek

 Line out  

138. Wyróżniamy następujące rodzaje monitorów komputerowych:

 CRT (kineskopowe), LCD (ciekłokrystaliczne), PLASMA (plazmowe), OLED (Organic Light-Emitting Diode).  

139. W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

obrazek

 6  

140. Przy pomocy taśmy przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

 dyski SATA.  

141. Przed instalacją systemu operacyjnego należy sprawdzić, czy zamontowany sprzęt będzie kompatybilny z systemem operacyjnym. Jakim skrótem określana jest taka lista zgodności?

 HCL  

142. Do połączenia kilku komputerów w sieć lokalną można użyć

 switch.  

143. Interfejs Bluetooth pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 10 Mb/s.  

144. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje możliwości modyfikowania danych w bazie to

 raport  

145. Rysunek przedstawia fragment schematu blokowego algorytmu, na którym pokazano instrukcję

 pętli while  

146. Przy założeniu, że jedna komórka pamięci ma pojemność 8 bitów, to wykorzystując 20-bitowy adres można zaadresować pamięć o pojemności

 1MB  

147. Karta graficzna pokazana na zdjęciu posiada złącze

obrazek

 AGP Universal  

148. Złącze IrDA jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 przesyłania danych za pomocą światła podczerwonego.  

149. Na poniższym rysunku czerwonym kolorem zaznaczono

obrazek

 diodę.  

150. Monitor CRT charakteryzuje się tym, że do wyświetlania obrazu używa się

 wiązki elektronów wystrzeliwanych z działa elektronowego, która odchylana magnetycznie pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia.  

151. Kontrast to jeden z parametrów monitora komputerowego, który jest

 współczynnikiem określającym różnicę pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu na ekranie np. 1000:1.  

152. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?

 Odp. C  

153. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C zostało na nim przedstawione.

obrazek

 while...  

154. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać

 rękawic skórzanych.  

155. Przedstawiony stan ekranu terminala uzyskano w wyniku testu przeprowadzonego w systemie Windows. Pracownik Serwisu uzyskał W ten sposób informację o

obrazek

 ścieżce do lokalizacji docelowej.  

156. Na poniższym rysunku pokazano

obrazek

 maskę perforowaną w kineskopie monitora CRT.  

157. obszar arkusza znajdujący się w komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres

 A1:D3  

158. Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej?

 100 Mb/s  

159. Na schemacie blokowym mikroprocesora i8086/88 czerwoną linią zakreślono

obrazek

 zestaw rejestrów.  

160. Złącze AGP służy do podłączenia

 kart graficznych.  

161. Pamięć podręczna określana jest nazwą

 Cache  

162. Pojemność płyty DVD-DL wynosi

 8.5 GB  

163. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki

obrazek

 operacyjne.  

164. Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk

obrazek

 DVI-I  

165. Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci

obrazek

 SDRAM  

166. Napięcie na pinie przewodu koloru czarnego złącza zasilacza komputerowego wynosi

obrazek

 0V (masa)  

167. Gniazdo Socket 754 jest przeznaczone dla procesorów

 AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64.  

168. Mostek południowy odpowiada za

 współpracę z urządzeniami wejścia/wyjścia, takimi jak np. dysk twardy czy karty rozszerzeń.  

169. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 wtyk USB typu B.  

170. Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB(16).Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym:

 10101011(2)  

171. Na rysunku przedstawiono schemat pracy monitora CRT w trybie

obrazek

 z przeplotem (ang. interlaced).  

172. Serwer DHCP

 przydziela adres IP hosta, adres IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS oraz maskę podsieci.  

173. Pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem jest

 odłączenie źródła prądu.  

174. Elementy oznaczone na rysunku jako 4a, 4b i 3 pełnią funkcję

obrazek

 filtru napięcia wyprostowanego oraz zapobiegają przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci energetycznej.  

175. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16 bitowa 00111100101011112 zapisana w systemie dwójkowym?

 3CAF16  

176. Osobę, która została porażona prądem elektrycznym i jest nieprzytomna, ale oddycha, należy

 ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.  

177. Podstawowymi własnościami procesora i80386 m.in. są

 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 20MHz, liczba tranzystorów - 275 tys., przestrzeń adresowa - 4GB, zewnętrzna pamięć cache.  

178. Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?

obrazek

 3  

179. Nazwa PIO Mode dotyczy trybu pracy

 kanału IDE.  

180. Multipleksowana magistrala danych i adresowa oznacza, że

 część linii magistrali adresowej jest jednocześnie liniami magistrali danych i tymi samymi liniami są przesyłane na zmianę zarówno adresy, jak i dane.  

181. Zmienna var TextAttr:byte określa

 kolor znaków.  

182. Standard sieci bezprzewodowej 802.11g charakteryzuje się mkasymalną prędkością wynoszącą:

 54 Mb/s  

183. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 moduł zarządzania realizujący dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU.  

184. Rysunek przedstawia budowę

obrazek

 modemu.  

185. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?

 RJ45  

186. Na zdjęciu poniżej przedstawiono

obrazek

 karty graficzne pracujące w technologii SLI.  

187. Monitor CRT pracuje z rozdzielczością 640x480 i częstotliwością odświeżania 60Hz. Ile pikseli zostanie wyświetlonych na ekranie w ciągu jednej sekundy?

 18 432 000 pikseli.  

188. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja

obrazek

 warunkowa.  

189. Podstawowe różnice między zasilaczem AT a ATX to:

 nowe napięcie 3.3V, włączanie i wyłączanie zasilacza za pomocą sygnału logicznego, obecność napięcia 5V na jednym z pinów bez względu na to czy zasilacz jest włączony lub wyłączony.  

190. Do interfejsu IrDA można podłączyć maksymalnie

 2 urządzenia.  

191. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 moduł posiadający 3 niezależne magistrale odpowiedzialny za współpracę procesora z pamięcią.  

192. Magistrala to

 połączenie kilku układów polegające na równoległym przesyłaniu danych po wielu przewodach i dostępne dla wszystkich dołączonych do szyny urządzeń.  

193. Do interfejsu COM można podłączyć maksymalnie

 1 urządzenie.  

194. Na schemacie blokowym procesora Pentium czerwoną linią zakreślono

obrazek

 blok wewnętrznego koprocesora arytmetycznego realizującego wszelkie operacje arytmetyki zmiennoprzecinkowej.  

195. Na zdjęciu przedstawiono gniazda USB podłączane do płyty głównej komputera PC. Przewód koloru czerwonego to

obrazek

 zasilanie 5 V (maks. 0,5 A).  

196. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?

 8P8C  

197. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na

 tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku istniejących klas.  

198. PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) to

 standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o przepustowości od 133MB/s (dla wersji 2.0) do 528MB/s (dla wersji 2.3)  

199. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 terminator BNC.  

200. Karta graficzna pokazana na zdjęciu posiada złącze

obrazek

 AGP 1.5  

201. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń

obrazek

 SCSI  

202. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość

obrazek

 2  

203. Każdy Access Point posiada minimum

 dwa interfejsy: interfejs bezprzewodowy zgodny ze standardem 802.11 oraz drugi przewodowy.  

204. Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to

 formularz z podformularzem.  

205. W języku programowania C/C do organizacji pętli stosuje się instrukcję

 do ... while  

206. Tryb rzeczywisty (ang. real mode) procesora i80286 charakteryzuje się m.in.

 używaniem 20-bitowych adresów pamięci.  

207. Renderowanie (ang. rendering) jest to

 komputerowa analiza modelu 3D danej sceny i utworzenie na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu wyjściowego w formie statycznej lub w formie animacji.  

208. Zapis a:=b+c przedstawia instrukcję:

 przypisania  

209. W arkuszu MS Excel znak ^ służy do

 potęgowania wartości komórek.  

210. Przedstawiona instrukcja języka C to instrukcja tworzenia

obrazek

 klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych.  

211. Maksymalna długość przewodu sieciowego typu czteroparowa skrętka UTP wynosi:

 100 m.  

212. Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należy

 używać opasek antystatycznych.  

213. Która z wymienionych rzeczy jest środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem?

 Fartuch kretonowy.  

214. Które z poleceń w systemie Linux służy do zmiany praw dostępu do plików i katalogów?

 chmod  

215. Monitor PDP charakteryzuje się tym, że do wyświetlania obrazu używa się

 właściwości gazów szlachetnych, które pobudzone wysokim napięciem przechodzą w stan plazmy i powodują promieniowanie UV, które pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia.  

216. Interfejs USB 2.0 pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 480 Mb/s.  

217. Na poniższym zdjęciu cyfrą 3 oznaczono gniazdo

obrazek

 S-Video.  

218. Na poniższym zdjęciu cyfrą 2 oznaczono gniazdo

obrazek

 antenowe.  

219. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się

 justowaniem.  

220. Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy

 eksportowaniem rejestru.  

221. Ile urządzeń peryferyjnych można jednocześnie podłączyć do interfejsu IEEE 1394?

 63  

222. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków (operatorów) początku/końca algorytmu wynosi

obrazek

 2  

223. Zdjęcie przedstawia blok

obrazek

 operacyjny.  

224. Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?

 $B$3  

225. Na rysunku pokazano złącza męskie i żeńskie

obrazek

 interfejsu LPT.  

226. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

 D-SUB  

227. Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę

 wielozadaniowości kooperatywnej.  

228. Do budowy monitorów LCD wykorzystuje się m.in. polaryzatory. Jeżeli światło przepuścimy przez dwa filtry polaryzujące (rys.), których płaszczyzny polaryzacji ustawione są do siebie pod kątem prostym to uzyskamy

obrazek

 całkowite wytłumienie fali świetlnej.  

229. Interfejs FireWire (IEEE 1394) pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 400 Mb/s lub 800 Mb/s w zależności od standardu.  

230. Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

 Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny.  

231. Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest

 wyłączenie dopływu prądu do uszkodzonego komputera.  

232. Transform and Lighting (TL) jest to

 moduł w kartach graficznych, który przyspiesza obliczanie animacji bez angażowania procesora komputera.  

233. Na poniższym rysunku cyfrą 4 oznaczono

obrazek

 układ odchylający.  

234. Przedstawiony poniżej schemat blokowy jest przykładem

obrazek

 wyrażenia warunkowego if.  

235. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C ?

obrazek

 Pętli.  

236. Napięcie na pinie przewodu koloru czerwonego złącza zasilacza komputerowego wynosi

obrazek

 5V  

237. Jasność (luminancja) to jeden z parametrów monitora komputerowego, który jest

 miarą ilości światła emitowanego przez powierzchnię ekranu np. 300 cd/m2.  

238. Polecenie mmc systemu Windows 2OOO/Windows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania

 zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, służących do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.  

239. Na schemacie blokowym procesora Pentium czerwoną linią zakreślono

obrazek

 jednostkę zarządzania pamięcią, realizującą dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU.  

240. Przed przystąpieniem do wymiany dysku twardego w komputerze należy

 odłączyć zasilanie komputera.  

241. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji:

 GNU  

242. Gniazdo Socket 7 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Pentium, Pentium MMX.  

243. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 terminator SCSI-972/320  

244. MFT w systemie plików NTFS to

 plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie.  

245. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć

obrazek

 SDRAM  

246. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczony symbolem:

 RGB  

247. Na fotografi pogazano gniazdo procesora typu:

obrazek

 AM3  

248. Pracownik serwisu komputerowego uległ porażeniu prądem elektrycznym. Pierwsza czynność, którą należy wykonać to

 uwolnienie poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego.  

249. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako:

obrazek

  

250. Na podstawie rozporządzenie MP i PS z dnia 1.12.1998 r. dotyczącego organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe sformułowano wymagania dla pracowni informatycznej. Wskaż, który z warunków pracy na stanowisku pracy informatyka nie spełnia ww. wymagań?

obrazek

 Wilgotność pomieszczenia 30%.  

251. Serwer DNS jest serwerem

 dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP.  

252. Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, karta dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania

 40 kHz  

253. Mikroprocesor Intel 8086 jest procesorem w pełni

 16-bitowym.  

254. Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?

obrazek

 Blok MAC.  

255. Na fotografi pogazano gniazdo procesora typu:

obrazek

 Socket 370  

256. QuickPath Interconnect (QPI) to

 magistrala będąca następcą FSB, charakteryzująca się możliwością jednoczesnej transmisji danych w obu kierunkach.  

257. Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego oddychania metodą usta-usta wynosi

 12 razy na minutę.  

258. Długość kabla interfejsu LPT wynosi

 do 2 m.  

259. Na zdjęciu przedstawiono kartę:

obrazek

 sieciową PCI  

260. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą

obrazek

 1  

261. Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną dzierżawioną, konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, to

 DHCP.  

262. Złącze FireWire (IEEE 1394) jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 szeregowej transmisji danych.  

263. Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzoru matematycznego?

 Microsoft Equation.  

264. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr-r- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?

 chmod 770 nazwapliku  

265. Dla u:=SQRT(4)-1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość

 FALSE  

266. Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

 dpi  

267. Rysunek przedstawia fragment schematu blokowego algorytmu, na którym pokazano instrukcję

obrazek

 pętli for  

268. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych:

 Kabel światłowodowy  

269. Szybkość przetwarzania informacji przez procesor, zwana bardzo często jego mocą obliczeniową, zależy przede wszystkim od

 maksymalnej długości argumentów, na których potrafi operować mikroprocesor (np. 8-, 16-, 32-bit. itd.) oraz szybkości przetwarzania informacji zależnej m.in. od częstotliwości zegara taktującego.  

270. Jeśli obraz ma rozdzielczość 72 ppi, to na jednym calu kwadratowym znajduje się

 5184 pikseli.  

271. Transmisja blokowa (ang. Bulk Transfer), transmisja z przerwaniem (ang. Interrupt Transfer), transmisja izosynchroniczna (ang. Isochronous Transfer) oraz transmisja sterująca (ang. Control Transfer) to typy transmisji charakterystyczne dla urządzeń przesyłających dane poprzez interfejs

 USB.  

272. Linia procesorów firmy Intel o nazwie Xeon to

 wzbogacona wersja procesora z rodziny Pentium do zastosowań w wydajnych komputerach np. serwerach.  

273. Funkcja test wyznacza

obrazek

 liczbę znaków zmiennej s.  

274. Specjalistycznym układem scalonym płyty głównej, który organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej to:

 chipset.  

275. Rysunek przedstawia architekturę pamięci cache typu

obrazek

 Look-aside  

276. Adres IP 191.250.3.4 należy do

 klasy B.  

277. Gniazdo Socket 478 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Pentium 4, Celeron, Pentium M.  

278. Piksel to

 najmniejszy element obrazu monitora komputerowego.  

279. Na poniższym zdjęciu przedstawiono gniazdo

obrazek

 DVI-D  

280. Przedstawiony algorytm posortuje liczby

obrazek

 na parzyste i nieparzyste.  

281. Poniższy program obliczania służy do

obrazek

 znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb.  

282. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i80286. Jednostka zarządzania pamięcią

obrazek

 współpracuje w trybie wirtualnym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami.  

283. Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu

obrazek

 LPT  

284. Liczba 10001(2) zapisana w systemie binarnym w systemie dziesiętnym wynosi

 17(10)  

285. Pixel Shader jest to

 programowalna jednostka odpowiadająca za wyliczanie koloru pikseli (cieniowanie pikseli).  

286. Co powoduje fragment kodu? 
printf (”Przykładowy tekst”)

 Wyprowadza na monitor napis: Przykładowy tekst.  

287. Program VirtualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft (http ://www.microsoft.com/download/) służy do korzystania

 z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.  

288. Antyaliasing jest to

 zespół technik służący zmniejszeniu błędów zniekształceniowych, powstających przy reprezentacji obrazu lub sygnału o wysokiej rozdzielczości w rozdzielczości mniejszej.  

289. Technika ADSL umożliwia:

 asymetryczny dostęp do Internetu charakteryzujący się szybszym przesyłaniem danych do użytkownika (z Internetu) i wolniejszym ich wysyłaniem.  

290. ”Arytmometr” pokazany na rysunku poniżej

obrazek

 jest jednostką, w której odbywają się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer, zarówno arytmetyczne, jak i logiczne na liczbach binarnych.  

291. Wyróżniamy następujące rodzaje monitorów LCD:

 TN/TFT, MVA, PVA, IPS.  

292. PWM (ang.Pulse width modulation) to

 metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie.  

293. W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane

 mostkiem północnym i mostkiem południowym.  

294. Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

 moduł WiFi.  

295. Powyższe zdjęcie przedstawia miejsce do podłączenia

obrazek

 zasilania płyty głównej ATX 12V.  

296. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą

 533 MHz  

297. Na poniższym rysunku pokazano

obrazek

 maskę kratową w kineskopie monitora CRT.  

298. Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest

 wykres słupkowy  

299. Który z formatów umożliwia stosowanie kompresji bezstratnej typu LZW?

 TIFF  

300. W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

 nie może zawiesić sytemu operacyjnego.  

301. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to

 Grub  

302. Tuner DVB-S umożliwia odbiór

 cyfrowej telewizji satelitarnej.  

303. Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do wprowadzania tekstu edytorem?

 Klawisza SPACJA używamy do rozdzielania wyrazów. Między słowami wstawiamy spację.  

304. Wyprowadzenie złącza zasilacza oznaczone PS_ON# służy do

obrazek

 włączenia zasilacza poprzez podanie stanu niskiego napięcia (logiczne 0).  

305. Do przykładowych parametrów procesora zaliczamy:

 częstotliwość np. 3GHz, FSB np. 200KHz, mnożnik np. x15, pamięć cache L1 lub L2, gniazdo np. socket 7, napięcie zasilania np. 1,3V, pobór mocy np. 65W, typ obudowy np. SECC lub PPGA.  

306. Promieniowanie podczerwone to fale elektromagnetyczne o długości

 od 850 do 900 nm.  

307. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością

obrazek

 występuje w III obszarze.  

308. Przedstawiony fragment kodu źródłowego

obrazek

 definiuje funkcje main(), która nie ma argumentów i nie ma zadań do wykonania.  

309. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje

obrazek

 Odp. A.  

310. Który z poniższych przykładów komentarza umieszczanego w kodzie źródłowym języka C++ jest nieprawidłowy?

 /***komentarz // inny komentarz#  

311. W sytuacji, gdy osoba została porażona prądem elektrycznym i znajduje się pod jego wpływem, należy w pierwszej kolejności:

 uwolnić porażonego spod działania prądu  

312. W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania

 nazw hostów na adresy IP.  

313. Schemat blokowy przedstawia:

obrazek

 dysk twardy  

314. Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

 Kwerenda.  

315. Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?

 Michał@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

316. W interfejsie USB do przesyłania informacji używa się

 kodowania sygnału metodą NRZI (0 logiczne - zmiana stanu magistrali z wysokiego na niski lub odwrotnie; 1 logiczna - brak zmiany stanu magistrali).  

317. Na rysunku pokazano złącza męskie i żeńskie

obrazek

 interfesju COM (RS 232).  

318. Destruktor w języku C to metoda

 wywołana w momencie usuwania obiektu.  

319. Synchroniczna transmisja danych polega na

 przesyłaniu informacji w jednakowych odstępach czasu.  

320. W interfejsie RS 232C do przesyłania informacji używa się

 napięć dodatnich i ujemnych (0 logiczne - od 3 V do 15 V; 1 logiczna - od -3 V do -15 V).  

321. Utworzenie formuły a arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowanie adresowania

 bezwzględnego  

322. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?

obrazek

 3  

323. Czas dostępu do danych w pamięci cache zawiera się w przedziale:

 od 3ns do 50ns  

324. Karta graficzna pokazana na zdjęciu posiada złącze

obrazek

 AGP 3.3  

325. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

 Pierścienia.  

326. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?

 COM  

327. Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255.255.255.192. Który z adresów IP należy ustawić we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej stacji roboczej?

 192.168.10.190  

328. Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony=27, zielony=90 i niebieski=104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

 #1B5A68  

329. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza

obrazek

 awaryjnego (UPS).  

330. Które z oznaczeń opisuje skrętkę miedzianą ekranowaną?

 STP  

331. Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem

 EEPROM  

332. Zapis warunku (x większe od 0) lub (x mniejsze od 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać

obrazek

 Kod D.  

333. Cytowany tekst opisuje program typu

obrazek

 dialer  

334. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

 można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP.  

335. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 jednostkę adresową, która obsługuje m.in. pobieranie argumentów rozkazów.  

336. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 układ wykonawczy, do którego są przekazywane rozkodowane instrukcje.  

337. Atrybut pola danych w tabeli programu Microsoft Access, który określa sposób wyświetlania informacji zapisanych w tym polu, to

 format.  

338. Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup”, to

 Shareware.  

339. Na rysunku przedstawiono transmisję danych przez:

obrazek

 kabel telefoniczny przy użyciu modemu telefonicznego.  

340. Wyróżniamy następujące rodzaje monitorów CRT:

 z maską perforowaną, z maską szczelinową, z maską kratową.  

341. Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości:

obrazek

 0  

342. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

obrazek

 ROM  

343. Na poniższym rysunku cyfrą 4a i 4b oznaczono

obrazek

 kondensator.  

344. Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej?

 Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów.  

345. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

 180  

346. Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością:

 100 Mbps  

347. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?

obrazek

 4  

348. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i80286. W skład jednostki adresowej wchodzi

obrazek

 układ generowania adresu fizycznego oraz zestaw rejestrów segmentowych.  

349. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego

obrazek

 o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s.  

350. Gniazdo LGA 775 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Dual Core, Core 2 Duo.  

351. Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP zapewnia

 skręcenie przewodów w kablu.  

352. Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

obrazek

 Kontroler przerwań.  

353. Adres IP 158.75.60.16 należy do adresów

 klasy B.  

354. Sformułowanie kanał alfa w grafice komputerowej odnosi się do

 stopnia przeźroczystości grafiki.  

355. Dla adresu 10.10.10.128/30 maska sieci ma postać

 255.255.255.252  

356. Które zdanie mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 Obiekt jest reperzentantem klasy.  

357. Adresy IPv6 są liczbami

 128 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.  

358. Wyprowadzenie złącza zasilacza oznaczone ”plus5VSB” służy do

obrazek

 doprowadzenia napięcia do płyty głównej podczas wyłączenia zasilacza (wtedy, kiedy zasilacz jest podłączony do sieci zasilającej).  

359. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia:

obrazek

 przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.  

360. W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to

 IIS  

361. Fragment kodu FOR N:= 0 TO 800 DO M:= M - 2; jest instrukcją

 iteracyjną.  

362. Technologia SLI to opracowana przez firmę

 NVIDIA metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez połączenie dwóch identycznych kart graficznych.  

363. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on

 wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika.  

364. Symbole literowo-cyfrowe np.: 82340SX PC AT, 430TX, i815/E, 965PM/GM, X48, VIA KT333, SiS 735, nForce 4, AMD 785G, M1681 oznaczają:

 chipset.  

365. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?

obrazek

 DVI  

366. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

obrazek

 Procesor DSP.  

367. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementówej tablicy liczb T[ ] to

obrazek

 Odp. A  

368. Na schemacie blokowym mikroprocesora i8086/88 czerwoną linią zakreślono

obrazek

 układ generowania adresu fizycznego.  

369. Poniższe zdjęcie przedstawia zasilacz komputerowy

obrazek

 ATX v2.x  

370. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s =`To jest tylko test` zostanie wykonane w języku C za pomocą instrukcji

obrazek

  

371. Restart procesora 8086/88 powoduje wpisanie do rejestrów wartości początkowych podanych w poniższej tabeli. Oblicz adres fizyczny komórki w pamięci, z której mikroprocesor pobierze pierwszą instrukcję do wykonania.

obrazek

 FFFF0h  

372. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem

obrazek

 2.  

373. Jednostką opisującą szybkość transmisji danych w sieciach komputerowych jest

 bps  

374. Gniazdo Socket AM3 jest przeznaczone dla procesorów

 AMD Phenom IIX3, Phenom IIX4, Athlon X4.  

375. Interfejsy monitorów LCD oznaczone DL DVI-I oraz SL DVI-I przeznaczone są do

 transmisji sygnałów cyfrowych oraz sygnałów analogowych.  

376. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

 FSB - Front Side Bus.  

377. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana

obrazek

 pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB  

378. Modem to urządzenie, którego zadaniem jest:

 zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby dane mogły być przesyłane przez medium transmisyjne.  

379. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 wtyk USB typu A.  

380. Złącze USB jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 szeregowej transmisji danych.  

381. Interfejsem nazywa się

 urządzenie łączące dwa inne urządzenia w sposób umożliwiający transmisję danych.  

382. Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

obrazek

 USB  

383. ISA (ang. Industry Standard Architecture) to

 standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o teoretycznej przepustowości 8 MB/s (efektywna w granicach od 1,6 MB/s do 1,8 MB/s ).  

384. Gniazdo Socket AM2 jest przeznaczone dla procesorów

 AMD Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron, Turion 64.  

385. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

obrazek

 kontroler przerwań.  

386. Realizacja pamięci wirtualnej w systemach rodziny UNIX polega

 utworzeniu osobnej partycji wymiany (tzw. swap).  

387. Rekordy danej bazy danych różnią się między sobą

 treścią danych zapisanych w polach.  

388. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego LPT/Centronics (wg standardu IEEE1284) tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogocą przesyłać zarówno dane, jak i adresy nazywa się

 EPP Mode  

389. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

 oktetów  

390. Porażonego prądem elektrycznym, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć:

 na boku i rozluźnić ubranie.  

391. Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?

 255.255.254.0  

392. Symbol przedstawia blok

obrazek

 instrukcji Wejścia/Wyjścia.  

393. Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

 tryb pracy dysku.  

394. Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza

obrazek

 4-pinowe Molex.  

395. Po każdej godzinie pracy pracownikowi wykorzystującemu monitor ekranowy należy zapewnić przerwę trwającą co najmniej

 5 minut  

396. Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie

 oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czasu użytkownikom.  

397. Zdjęcie przedstawia płytę główną w formacie

obrazek

 ATX.  

398. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na

 modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją.  

399. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie

 izolacji części czynnych.  

400. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi

obrazek

 1  

401. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera

obrazek

 instrukcję warunkową.  

402. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku?

obrazek

 Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego.  

403. Poniższe zdjęcie przedstawia

obrazek

 złącze zasilania ATX 24  

404. Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu

 programów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu.  

405. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej:

obrazek

 K adresu obiektu A.  

406. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków (operatorów) działań do wykonania wynosi

obrazek

 3  

407. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danch.

 Kabel światłowodowy.  

408. Sposób łączenia danych pomiędzy tabelami w bazie danych Access określają

 relacje.  

409. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?

 Operacyjny.  

410. Scandisk to program, który stosuje się do

 sprawdzania dysku.  

411. Schemta blokowy przedstawia algorytm:

obrazek

 iteracyjny  

412. Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?

 223.0.10.1  

413. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację

obrazek

 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego.  

414. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C . Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?

obrazek

 10  

415. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99:

 przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem  

416. Metoda zastępująca programowania strukturalnego polega na

 opracowania ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany.  

417. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

 DHCP  

418. Montowane na płytach głównych tzw. gniazda rozszerzeń służą do

 montażu dodatkowych kart np. karty graficznej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty TV itp.  

419. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?

 Public NowaTablica(9,3,3) As Double  

420. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

 Sieciowa.  

421. Na rysunku przedstawiono:

obrazek

 Antenę dookólną  

422. Niektóre monitory LCD wyposażone są w interfejs HDMI, który umożliwia transmisję

 nieskompresowanych sygnałów audio i wideo.  

423. Falownik jest to urządzenie elektroniczne, które

 przekształca napięcie stałe na przemienne o określonych parametrach.  

424. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy

obrazek

 Jeden.  

425. Cechą charakterystyczną zasilaczy impulsowych jest

 wysoki koszt produkcji, małe wymiary, sprawność na poziomie 90%.  

426. Liczba 356 zaopisana w systemie dwójkowym to

 101100100(2)  

427. Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy

 odłączyć komputer od zasilania elektrycznego.  

428. Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?

obrazek

 1  

429. Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu

 kompresji stratnej.  

430. Która wersja procesora jest wykorzystywana w zastosowaniach serwerowych?

 AMD Opteron  

431. Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

 robaki.  

432. Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

 mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.  

433. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 kontroler USB.  

434. Podstawowymi własnościami procesora i80286 m.in. są

 16-bitowa magistrala danych, 24-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 12,5MHz, liczba tranzystorów - 134 tys., przestrzeń adresowa - 16MB, brak pamięci cache.  

435. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku

obrazek

 wejścia-wyjścia.  

436. Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczącą emisji fal radiowych mogących zakłócić działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń

 w samolocie  

437. Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku

obrazek

 programu uprzednio zdefiniowanego.  

438. Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

obrazek

 Kontroler przerwań.  

439. Listą rozkazów procesora nazywamy

 zestaw wszystkich instrukcji maszynowych (rozkazów) jakie potrafi wykonać dany procesor.  

440. Usługa w systemie Windows XP odpowiedzialna za automatyczne przydzielanie adresu IP komputerowi, który nie uzyskał adresu IP z serwera DHCP, to

 APIPA  

441. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/Cpp zapisuje się jako

obrazek

 Odp. D  

442. Karta graficzna pokazana na zdjęciu posiada złącze

obrazek

 PCI Express x16  

443. Z którym ze słów kluczowych w języku Cpp wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?

 Protected  

444. Na rysunku przedstawiono:

obrazek

 Switch  

445. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do

 wyjaśnienia działania fragmentów programu.  

446. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

obrazek

 533 MHz  

447. Zdjęcie przedstawia

obrazek

 chłodzenie pasywne chipsetu.  

448. Procesor 80386 może pracować w następujących trybach pracy:

 trybie rzeczywistym, chronionym trybie wirtualnym, trybie zadań wirtualnych 8086.  

449. Interfejs LPT pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 2 MB/s.  

450. Faza dokonywania wyboru urządzenia, które przejmie kontrolę nad magistralą to

 arbitraż.  

451. Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń

obrazek

 FireWire  

452. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 wtyk micro-USB typu AB.  

453. Powyższe zdjęcie przedstawia moduł pamięci

obrazek

 RDRAM  

454. Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym?

obrazek

 6 razy.  

455. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu

obrazek

 czasu oczekiwania pamięci.  

456. Na schemacie blokowym mikroprocesora i8086/88 czerwoną linią zakreślono

obrazek

 zestaw rejestrów segmentowych.  

457. Instrukcję case t of ... w przedstawionym fragmencie programu mażna zastąpić

obrazek

 trzema instrukcjami warunkowymi.  

458. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą przez wybór (Selection Sort). Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?

obrazek

 6 porównań.  

459. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: ILość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:

obrazek

 18  

460. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

 RAID-1  

461. Przedstawiony obok symbol graficzny służy do

obrazek

 prezentacji wcześniej zdefiniowanego procesu.  

462. Karta graficzna pracuje w jednym z trybów graficznych VGA (16 kolorów przy rozdzielczości 640x480). Oblicz ilość pamięci potrzebną do przechowania treści całego ekranu.

 153600 B.  

463. Magistrala SCSI-3 (Ultra SCSI) umożliwia podłączenie maksymalnie do

 32 urządzeń, jednak częściej spotyka się wersje do 16 urządzeń.  

464. W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?

 Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.  

465. Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?

 Błękitny, purpurowy, żółty i czarny.  

466. Oprogramowanie antywirusowe moze skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję

 monitorowania w czasie rzeczywistym / skanowania w tle).  

467. Prawidłowe podłączenie zasilania do płyty głównej formatu AT polega na

 takim ustawieniu wtyków zasilacza, aby przewody koloru czarnego były podłączone w środkowej części złącza zasilającego.  

468. Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą

obrazek

 4  

469. Numer (adres) IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami

 oktetów.  

470. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 jednostkę wykonującą operacje na liczbach stałoprzecinkowych.  

471. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA16. Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

 01010101101010102  

472. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?

 192.21.140.16  

473. Na poniższym rysunku cyfrą 2 oznaczono

obrazek

 mostek prostowniczy w układzie Greatz’a.  

474. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się

 debugger.  

475. Klaster komputerowy to

 grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.  

476. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?

 1 MB.  

477. Monitor powinien spełniać standard

 EPA Energy Star.  

478. Wskaż właściwy sposób postępowania z pustymi zbiornikami po tuszu do drukarek atramentowych

 przekazanie do firmy zajmującej się utylizacją niebezpiecznych odpadów.  

479. Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza

obrazek

 4-pinowe ATX12V.  

480. Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza

obrazek

 4-pinowe floppy.  

481. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48?

 7200 kB/s  

482. System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to

 DNS  

483. Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości

obrazek

 2 i 4  

484. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat portu

obrazek

 PS/2  

485. Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitora ekranowego powinna wynosić co najmniej

 80 cm.  

486. Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to

 monitor antywirusowy.  

487. Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

 Blu-Ray  

488. W języku programowania C/Cpp w wyniku wywołania funkcji cout (jak na rys.) otrzymano liczbę

obrazek

 24  

489. W funkcjonalnej strukturze procesora można wyróżnić:

 układ sterujący przebiegiem wykonywania programu, jednostkę artymetyczno-logiczną, zestaw rejestrów do przechowywania danych i wyników.  

490. Termin SLI dotyczy

 kart graficznych.  

491. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to

obrazek

 mikroprocesor karty dźwiękowej  

492. Mostek północny odpowiada za

 wymianę danych między pamięcią a procesorem oraz steruje magistralą AGP lub PCI-E.  

493. Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?

 Typ gniazda procesora.  

494. Na zdjęciu przedstawiono

 wtyk RJ-45.  

495. Podstawowymi własnościami procesora Pentium 4 m.in. są

 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Intel NetBurst Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 2400MHz, liczba tranzystorów - 55 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:1MB, podstawka: Socket 478.  

496. Przedstawione na zdjęciu obok urządzenie to

obrazek

 ploter.  

497. fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi się do

 płynności wyświetlania ruchomych obrazów.  

498. Technologia 3G jest:

 stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych.  

499. Do gaszenia pożaru sprzętu komputerowego, będącego pod napięciem, nie należy używać środka gaśniczego:

 wody.  

500. Do pamięci masowych zaliczamy

 dyski twarde i elastyczne, streamery, pamięci optyczne.  

501. Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1 ?

obrazek

 Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy.  

502. W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem

 rozdzielczości.  

503. Liczba FFFF(16) zapisana w systemie szesnastkowym w systemie dziesiętnym wynosi

 65535(10)  

504. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy prostej karty graficznej, tzw. bufor ramki. Układ RAM/ROM znaków (zakreślony czerwoną linią)

obrazek

 zawiera matrycę znaków, czyli informację o sposobie konstruowania znaków z pikseli.  

505. Przedstawionym obok symbolem są oznaczane urządzenia

obrazek

 SCSI  

506. Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

 punktów na cal.  

507. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

 RGB  

508. Przy pomocy taśmy 34-pionowej przedstawionej na rynku podłącza się do płyty głównej komputera

obrazek

 napędy dyskietek 3,5 cala lub 5,25 cala.  

509. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii:

obrazek

 magistrali.  

510. Protokół SMTP służy do

 wysyłania poczty elektronicznej do serwera pocztowego.  

511. Koncentrator (hub) jest:

 urządzeniem mającym wiele portów do przyłączania stacji roboczych. Przenosi sygnał z portu wejściowego na wszystkie porty wyjściowe bit po bicie.  

512. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby

obrazek

 4.  

513. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to

 benchmark.  

514. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracującyw standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii

 STAR  

515. Rozdzielczość monitora CRT to

 liczba pikseli w pionie i poziomie np. 1024x768  

516. Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki

 laserowej.  

517. Praca potokowa (ang. pipelining) procesora polega na

 równoległym wykonywaniu kilku faz realizacji rozkazu.  

518. Transmisja Broadcast polega na tym, że:

 pakiet jest rozsyłany do wszystkich hostów określonych przez adres, czyli do całej podsieci.  

519. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do

 255  

520. Cechą charakterystyczną zasilaczy liniowych jest

 stosowanie dużych transformatorów i radiatorów, sprawność na poziomie 50%.  

521. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI.Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym

obrazek

 132 MB/s  

522. Rysunek przedstawia pamięć

obrazek

 SDRAM DIMM  

523. Na zdjęciu pokazano

obrazek

 kartę interfejsu (adapter) do przesyłania danych za pomocą światła podczerwonego.  

524. Liczba 25710 to

 1 0000 00012  

525. Transmisja Multicast polega na tym, że:

 pakiet jest kopiowany przez sieć i trafia do każdego hosta określonego w adresie. Każda maszyna chcąca otrzymywać od nadawcy takie pakiety musi to zadeklarować na routerze.  

526. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia

obrazek

 przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.  

527. Interfejs COM (RS-232) pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 20 kbit/s.  

528. Do środków ochrony dodatkowej w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi należy

 wyłącznik różnicowoprądowy.  

529. Jaki program powinien wykorzystać dział kadr przedsiębiorstwa do przetwarzania danych osobowych pracowników?

 Bazodanowy.  

530. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia

 cyfrowego asymetrycznego.  

531. Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?

 Ponad 65 tysiącom kolorów.  

532. Gniazdo Socket 370 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Pentium III, Celeron.  

533. Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

 MS Windows 2000/NT/XP  

534. Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

obrazek

 0,5 KB  

535. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 kB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej niż zadeklarowanej. Jaki typ pamięci decyduje w tym wypadku o zwiększeniu limitu pamięci zadeklarowanej ponad wielkość zainstalowanej pamięci fizycznej?

obrazek

 Pamięć pliku stron.  

536. Interfejs Ultra 320 SCSI pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą

 320 MB/s.  

537. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pI użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?

 Brak serwera DNS.  

538. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

 GNU.  

539. Liczbami 25 i 27 na przedstawionej płycie głównej komputera oznaczono złącza

obrazek

 USB  

540. Złącze Bluetooth jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 przesyłania danych za pomocą fal radiowych.  

541. Na podstawie informacji z "Właściwości systemu" (rys.) można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

obrazek

 512 MB  

542. W publikacjach i programach dotyczących mikroprocesora i8086/88 adres fizyczny podaje się jako segment:przesunięcie. Oblicz adres fizyczny zapisany jako B26D:47F3.

 B6EC3h  

543. Wyróżniamy następujące formaty płyt głównych:

 AT, ATX, WTX, NLX, BTX.  

544. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego

obrazek

 kodera priorytetu.  

545. Szeregowa transmisja danych polega na

 przesyłaniu bitów w kolejnych chwilach, bit po bicie.  

546. Do gaszenia urządzeń elektrycznych i komputerowychnależy stosować

 gaśnica proszkowa  

547. Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia:

 przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s  

548. Jakiego operatora w języku Cpp należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość?

 =  

549. Dla systemu Windows XP bezpośrednio po tym, jak BIOS odczyta MBR, w następnej kolejności ładowany jest

 NTLDR  

550. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono:

obrazek

 kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem  

551. Skrót MAN oznacza sieć

 miejską.  

552. Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji iteracyjnej

obrazek

 While - Do  

553. Procesor wykonuje m.in. następujące rozkazy:

 kopiowanie danych, działania na bitach (logiczne), działania arytmetyczne, skoki (rozgałęzienia) bezwarunkowe i warunkowe.  

554. Jaka jest prędkość transferu danych nośnika BD-R przy nagrywaniu z prędkością xl?

 4500 KB/s  

555. PCI Express (ang. Peripheral Component Interconnect Express) oficjalny skrót PCIe to

 standard magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC o przepustowości od 250MB/s (dla wersji x1 1.0) do 8000MB/s (dla wersji x16 2.0).  

556. Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

 1,8 V  

557. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do

 wyprowadzania informacji.  

558. W celu bezpiecznego korzystania przez użytkowników sieci z danych znajdujących się na serwerze należy

 udostępnić zasoby w sieci i nadać odpowiednie uprawnienia.  

559. Złącze LPT jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 równoległej transmisji danych.  

560. Gniazdo LGA 1156 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Core i5, Core i3.  

561. Zdjęcie przedstawia fragment płyty głównej, na którym cyfrą 5 oznaczono

obrazek

 złącza dysków twardych.  

562. Rysunek przedstawia architekturę pamięci cache typu

obrazek

 Look-through  

563. Złącze COM jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do

 szeregowej transmisji danych.  

564. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach

 80 i 443  

565. Monitor OLED charakteryzuje się tym, że do wyświetlania obrazu używa się

 organicznych diod elektroluminescencyjnych.  

566. Specyfikacja pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows

 2000/XP  

567. Gniazdo LGA 1366 jest przeznaczone dla procesorów

 Intel Core i7.  

568. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41(16). WSkaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.

 65  

569. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

 IEEE 802.11  

570. Vertex Shader jest to

 programowalna jednostka odpowiadająca za transformację położenia wierzchołka wielokąta w wirtualnej przestrzeni 3D na współrzędne 2D na ekranie.  

571. Podczas wymiany pamięci RAM w celu zabezpieczenia urządzeń przed działaniem ładunków elektrostatycznych należy zastosować

 opaskę antystatyczną.  

572. Które z poleceń systemu Windows XP pozwoli na wyświetlenie poniższych informacji?

obrazek

 ipconfig /all  

573. Wywołanie procedury Test(X, Y) polega na

obrazek

 zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości.  

574. Na zdjęciu przedstawionym obok pokazano kabel zasilający

obrazek

 6 pin PCI Express  

575. Do interfejsu LPT można podłączyć maksymalnie

 64 urządzenia  

576. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza

obrazek

 początek algorytmu.  

577. Pamięć ROM (często Flash EEPROM) karty graficznej

 przechowuje dane (np. dane generatora znaków) lub oprogramowanie firmware.  

578. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?

 0  

579. Do podłączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel przedstawiony na zdjęciu

obrazek

 Fot. A.  

580. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

 GNU  

581. Indywidualny środek ochrony niezbędny podczas prac instalatorskich z wykorzystaniem wiertarki udarowej, to

 okulary ochronne.  

582. W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

 W rejestrze flagowym.  

583. Na schemacie blokowym monitora LCD układ ADC służy do

obrazek

 przetwarzania sygnału analogowego RGB na 24-bitowy sygnał cyfrowy opisujący kolor pikseli.  

584. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?

obrazek

 Ani razu.  

585. Do interfejsu FireWire (IEEE 1394) można podłączyć maksymalnie

 63 urządzenia  

586. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

 adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.  

587. Na zdjęciu przedstawionym obok pokazano kabel zasilający FDD o nazwie

obrazek

 Berg  

588. Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk

obrazek

 DL-DVI-D  

589. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 kartę sieci bezprzewodowej.  

590. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty

obrazek

 sieciowej.  

591. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?

 tracert/traceroute  

592. Tworzenie globalnego schematu relacyjnego jest

 niezbędne do poprawnego działania bazy.  

593. Zdjęcie obok przedstawia kabel

obrazek

 SAS  

594. Zdjęcie przedstawia

obrazek

 wtyk światłowodu.  

595. Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?

obrazek

 Karta sieciowa uzyskała adres IP automatycznie.  

596. W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie

 ultrafioletowe i podczerwone.  

597. Monitor CRT pracuje z rozdzielczością 640x480 i częstotliwością odświeżania 60Hz. Ile wyniesie częstotliwość odchylania poziomego?

 28,8kHz.  

598. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat

obrazek

 zasilacza liniowego.  

599. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera

obrazek

 dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową.  

600. Wzrost pojemności układów pamiętających oraz zmniejszanie się ceny 1 bitu

 jest odwrotnie proporcjonalne do zmniejszania się czasu dostępu.  

601. Na rysunku przedstawiono:

obrazek

 modem telefoniczny.  

602. Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

 arkusza kalkulacyjnego.  

603. Na zdjęciu przedstawiono kartę:

obrazek

 graficzną AGP  

604. Half-duplex pozwala na

 przepływ danych w jednym kierunku w danej chwili. Równoczesna transmisja w dwóch kierunkach nie jest dozwolona.  

605. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona

obrazek

 zbiorem warunków, które mogą być spełnione.  

606. Polecenie traceroute w systemach uniksowych służy do

 badania trasy analizy drogi pakietów.  

607. Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza

 5-pinowe S-ATA  

608. Router jest

 urządzeniem pracującym w węźle sieci podejmującym decyzję, dokąd dalej skierować dane. Pozwala podzielić sieć komputerową.  

609. Przedstawiony schemat blokowy zawiera

obrazek

 jeden blok decyzyjny.  

610. W arkuszu kalkulacyjnym utworzenie formuły odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki, wymaga zastosowania adresowania

 bezwzględnego.  

611. Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak - moduł 11111111ZM?

 -127  

612. Podział programów na kategorie: free, shareware, demonstaracyjne i komercyjne uwzględnia

 zakres praw autorskich.  

613. W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności?

 Ułożyć poszkodowanego na prawym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty.  

614. Która z wymienionych instrukcji w języku C służy do wyprowadzania łańcucha s?

 cout « s;  

615. Na Schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to:

obrazek

 zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędnych przy wykonaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych  

616. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać

 rękawic ochronnych.  

617. Monitor LCD charakteryzuje się tym, że do wyświetlania obrazu używa się

 zmian polaryzacji światła, wskutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.  

618. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?

 Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie.  

619. Przedstawiony symbol graficzny jest stosowany w zapisie algorytmów do

obrazek

 wprowadzenia wartości określonych zmiennych z klawiatury.  

620. Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco 10101010(2). Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie

 AA(16)  

621. Degauss to

 funkcja rozmagnesowania maski kineskopu w przypadku jej zbytniego namagnesowania.  

622. Do porównywania liczb binarnych służą

 komparatory.  

623. Czas dostępu do danych w pamięci operacyjnej RAM zawiera się w przedziale:

 od 30ns do 90ns  

624. Terminator jest to

 urządzenie elektryczne montowane na zakończeniach okablowania komunikacyjnego i mające za zadanie redukcje zakłóceń powstających w nim w trakcie przesyłania sygnałów.  

625. Pamięć wirtualna jest techniką programową a także sprzętową

 pozwalającą procesom (programom) traktować pamięć masową jako przedłużenie pamięci operacyjnej.  

626. Która z wymienionych magistral poszczególnych interfejsów musi być zakończona terminatorem?

 SCSI.  

627. Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb

obrazek

 12 i 8  

628. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara:

obrazek

 PC100-322-60  

629. Rasteryzacja jest to

 działanie polegające na jak najwierniejszym przedstawieniu płaskiej figury geometrycznej na urządzeniu rastrowym dysponującym skończoną rozdzielczością.  

630. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

 232  

631. Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?

 EXT3.  

632. Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów

obrazek

 analogowych.  

633. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach skanerów i drukarek?

 Punkty na cal.  

634. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 dekoder odtwarzający rozkazy do wykonania przez procesor, czekające w kolejce wraz z pamięcią.  

635. W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna?

 Opuszkami palców na tętnicy szyjnej w okolicy krtani.  

636. Tuner DVB-C umożliwia odbiór

 telewizji cyfrowej z lokalnej telewizji kablowej.  

637. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?

 Brak serwera DNS.  

638. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja

 nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz.  

639. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą

obrazek

 2  

640. Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie kodu i zabezpieczenie poczty e-mail. Zadanie te może spełnić system operacyjny Windows

 XP Professional  

641. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtownii materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?

 Igłowa.  

642. Na zdjęciu pokazano

obrazek

 złącze interfejsu FireWire (IEEE 1394).  

643. Robak komputerowy to program, który

 ma zdolność samoreplikacji.  

644. Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze?

 Zespół suchego oka.  

645. Cookie nazywa się plik

 tekstowy, przechowujący informacje dla danej witryny sieci Web.  

646. Na rysunku przedstawiono

obrazek

 router Wi-Fi typu ADSL  

647. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C zaczyna się od słowa kluczowego

 struct  

648. Na rysunko przestawiono uproszczony algorytm

obrazek

 cyklu rozkazowego procesora.  

649. Na poniższym rysunku czerwonym kolorem zaznaczono

obrazek

 tranzystor.  

650. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?

 Obiekt jest reprezentantem klasy.  

651. Asynchroniczna transmisja danych polega na

 przesyłaniu informacji w dowolnych odstępach czasu.  

652. Rysunek przedstawia wejście typu

obrazek

 COM  

653. Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą:

 segmentów sieci LAN.  

654. Z którym ze słów kluczowych w języku C wiąże się pojęcie hermetyzacja danych?

 Protected  

655. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i80286. W skład jednostki wykonawczej wchodzi

obrazek

 16-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna oraz zestaw rejestrów.  

656. Access Point jest to

 urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego.  

657. Algorytm to

 lista kroków postępowania programów.  

658. Odświeżanie monitora CRT to

 szybkość wyświetlania obrazu na ekranie np. 85Hz  

659. Zamieszczony schemat przedstawia

obrazek

 multiplekser.  

660. Na jakiej wysokości powinno się znajdować siedzisko krzesła przy stanowisku komputerowym?

 45 cm  

661. Front Side Bus (FSB) jest to

 magistrala łączącą procesor z kontrolerem pamięci (najczęściej zlokalizowanym w mostku północnym).  

662. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że

 funkcja zwraca wartość, a procedura nie.  

663. Długość kabla interfejsu USB 2.0 wynosi

 do 5 m.  

664. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C ?

obrazek

 2.  

665. Podstawowymi własnościami procesora i8086 m.in. są

 16-bitowa magistrala danych, 20-bitowa magistrala adresowa, prefetching, częstotliwość zegara - 8MHz, liczba tranzystorów - 29 tys., przestrzeń adresowa - 1MB, brak pamięci cache.  

666. Które zadanie spełnia system informatyczny?

 Przetwarzanie danych.  

667. Na poniższym rysunku cyfrą 2 oznaczono

obrazek

 transformator.  

668. Technika rozwiązywania problemów "dziel i zwyciężaj" jest stosowana przy

 znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału.  

669. Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku gdy chce

 ograniczyć mu przydział dyskowy.  

670. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?

obrazek

 Rys. D.  

671. Nieprzytomną osobę porażoną prądem elektrycznym, u której stwierdzono prawidłowe oddychanie, należy ułożyć

 w pozycji bocznej ustalonej.  

672. Co to jest infoholizm?

 Uzależnienie od Internetu.  

673. Który z formatów służy do przechowywania materiałów w jakości HD?

 MKV  

674. Cechą charakterystyczną matryc TN/TFT jest

 krótki czas reakcji plamki np. 2ms.  

675. Zdjęcie przedstawia płytę główną w formacie

obrazek

 WTX  

676. Interfejs komunikacyjny SCSI przeznaczony jest do

 równoległej transmisji danych.  

677. Częstotliwość odchylania poziomego jest jednym z parametrów monitora CRT, która określa

 ilość linii kreślonych na ekranie w czasie jednej sekundy.  

678. Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk

obrazek

 DL-DVI-I  

679. Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany program

 antywirusowy i firewall.  

680. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii:

obrazek

 hierarchicznej.  

681. Sieć lokalna (ang. Local Area Network) to:

 najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku lub kilku pobliskich budynków.  

682. Włączenie usługi Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows uruchamia automatycznie nadawanie adresów IP dla komputerów (hostów) z niej korzystających. W tym celu wykorzystywana jest usługa

 DHCP  

683. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie to

 BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków.  

684. Na schemacie blokowym procesora Pentium czerwoną linią zakreślono

obrazek

 układ wstępnego pobierania instrukcji, który ma za zadanie wcześniejsze pobieranie kodów instrukcji programu i umieszczanie ich w kolejce rozkazów.  

685. Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje:

 niemożność pracy z napędem.  

686. Pamięć podręczna cache zbudowana jest

 z pamięci statycznych SRAM.  

687. Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) stosowane w zasilaczach impulsowych ma za zadanie

 dostarczyć do układu PWM informacji o poziomie napięcia wyjściowego.  

688. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat

obrazek

 zasilacza impulsowego.  

689. Maska wprowadzania w programie MS Access służy do

 ustalenia wzorca dla wprowadzanych danych.  

690. Powyższy algorytm przedstawiony w formie schematu blokowego służy do sprawdzenia.

obrazek

 która z 3 liczb jest najmniejsza.  

691. W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

obrazek

 Dysk A.  

692. W celu przyspieszenia wykonywania instrukcji stosuje się m.in. prefetching, który polega na

 równoległym wykonywaniu fazy pobrania następnego rozkazu, jeszcze w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego.  

693. Tryb wirtualny (nazywany też trybem chronionym) procesora i80286 charakteryzuje się m.in.

 używaniem 24-bitowych adresów pamięci.  

694. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?

 Około 55kB.  

695. Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu

 SSH  

696. Na poniższym rysunku pokazano

obrazek

 maskę szczelinową w kineskopie monitora CRT.  

697. W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

 listy aktualnych procesów zalogowanego użytkownika.  

698. Przedstawiony obok przykład bloku nosi nazwę

obrazek

 bloku wejścia-wyjścia.  

699. Sieć P2P (ang. Peer-to-Peer) to:

 sieć, w której nie jest potrzebny serwer. Wszystkie komputery w tej sieci działają na tych samych prawach.  

700. Zasilacz komputera jest urządzeniem, który

 zamienia napięcie przemienne sieci energetycznej na zestaw napięć stałych potrzebnych do pracy komputera.  

701. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość

obrazek

 13  

702. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i80286. W skład jednostki sterowania magistralami wchodzi

obrazek

 interfejs koprocesora, bufory adresowe, prefetcher, układ sterowania magistralami, bufory danych i 6-bajtowa kolejka rozkazów.  

703. Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?

 DHCP  

704. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim polega na

 zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania.  

705. Program, który podszywa się pod aplikacje użytkowe oraz dodatkowo implementuje niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcje, to

 trojan.  

706. Jak nazywa się program ukrywający przed użytkownikiem niebezpieczne pliki i procesy, które mogą być wykorzystane do przejęcia kontroli nad systemem?

 rootkit  

707. Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną.

 Izolacja części czynnych narzędzi.  

708. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 jednostkę wykonującą operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych.  

709. Na zdjęciu przedstawiono

obrazek

 wtyk mini-USB typu B.  

710. Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?

 533 MHz  

711. Na rysunku przedstawiono:

obrazek

 antenę paraboliczną.  

712. Maksymalna długość przewodu sieciowego typu jednomodowy kabel świadłowodowy wynosi:

 3000 m.  

713. Standard sieci bezprzewodowej 802.11b charakteryzuje się mkasymalną prędkością wynoszącą:

 11 Mb/s  

714. Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,

 których obudowa posiada pola dotykowe.  

715. Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci

 SRAM.  

716. Do budowy monitorów LCD używa się ciekłych kryształów, które

 powodują skręcenie płaszczyzny polaryzacji przepuszczanego przez nie światła o kąt zależny od wartości napięcia przyłożonego do ciekłego kryształu.  

717. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez

obrazek

 zmienną.  

718. Transmisja Unicast polega na tym, że:

 pakiet jest przesyłany od jednego hosta do drugiego. Transmisja punkt-punkt.  

719. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na

 definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących.  

720. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?

obrazek

 1333 MHz  

721. Które z poniższych określeń nie odnosi się do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem komputerów?

 swap file  

722. Na schemacie blokowym procesora graficznego znajduje się układ Z-bufor, który służy do

obrazek

 przechowywania informacji o położeniu punktu tworzącego obraz na scenie trójwymiarowej.  

723. Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?

obrazek

 Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera.  

724. Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów?

 Układ odbiorczy bez własnego zasilania.  

725. Na zdjęciu pokazano

obrazek

 złącze interfejsu FireWire (IEEE 1394).  

726. Do środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim nie zalicza się ochrony

 przez zastosowanie izolowania stanowiska.  

727. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli:

obrazek

 6  

728. Na schemacie blokowym mikroprocesora i8086/88 czerwoną linią zakreślono

obrazek

 jednostkę arytmetyczno-logiczną.  

729. Na poniższym zdjęciu przedstawiono gniazdo

obrazek

 D-SUB  

730. Mikroprocesor Intel 8086 posiada

obrazek

 16-bitową magistralę danych, 20-bitową magistralę adresową.  

731. Karta graficzna pracuje w trybie tekstowym VGA (25 wierszy po 80 znaków). Oblicz ilość pamięci potrzebną do przechowania treści całego ekranu.

 4kB  

732. Suma liczb szesnastkowych 4C16 + C416 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi

 272  

733. Na rysunku przedstawiono strukturę pamięci cache dla systemu z procesorem 80486, w której zastosowano

obrazek

 architekturę typu look-through.  

734. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

obrazek

 1394a  

735. Do pamięci półprzewodnikowych zaliczamy

 pamięci dynamiczne DRAM i statyczne SRAM, pamięci typu ROM, rejestry mikroprocesora.  

736. Długość kabla interfejsu FireWire (IEEE 1394) wynosi

 do 4,5 m.  

737. Częstotliwość odchylania pionowego jest jednym z parametrów monitora CRT, która określa

 ilość obrazów kreślonych na ekranie w czasie jednej sekundy.  

738. Aby usunąć opisaną usterkę, należy

obrazek

 zmienić konfigurację adresów IP i/lub masek podsieci im odpowiadających w taki sposób, aby oba komputery znalazły się w tej samej podsieci.  

739. Symbol instrukcji warunkowej posiada

 jedno wejście i dwa wyjścia.  

740. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków (operatorów) wejścia/wyjścia wynosi

obrazek

 2  

741. Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora

obrazek

 wyświetli się napis start.  

742. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

 LPT  

743. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej

 raz dziennie.  

744. Na zdjęciu pokazano

obrazek

 kartę interfejsu (adapter) do przesyłania danych za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz.  

745. W wyniku realizacji algorytmu (rys.) otrzyma się

obrazek

 wartość maksymalną tablicy.  

746. W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić

 40-75 cm.  

747. Ile razy zostanie wykonana pętla przedstawiona na rysunku?

obrazek

 4  

748. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko adres IP.

 Router LAN.  

749. Wartość liczby 1101 0100 0111B w kodzie szesnastkowym wynosi

 D47 hex  

750. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest

 dekompresja.  

751. Jak zadeklarować liczbę zmiennoprzecinkową w języku C++?

 float a=1  

752. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację

 filtrowania rekordów.  

753. W pracy banków stosuje sie złożony system informatyczny działający na bazie serwera

 SQL  

754. Na zdjęciu poniżej przedstawiono

obrazek

 karty graficzne pracujące w technologii CrossFire.  

755. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu

obrazek

 PCI.  

756. Które z wymienionych poleceń w systemie Windows XP służy do sprawdzenia bieżącej konfiguracji IP systemu Windows?

 ipconfig  

757. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie

 skanera antywirusowego.  

758. Standard sieci bezprzewodowej 802.11n charakteryzuje się mkasymalną prędkością wynoszącą:

 540 Mb/s  

759. Technologia CrossFire to opracowana przez firmę

 ATI metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności podsystemu graficznego poprzez połączenie dwóch różnych modeli kart graficznych, przy czym jedna pracuje w trybie master, a druga w trybie slave.  

760. Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć

 przed rozpoczęciem prac demontażowych.  

761. Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

 64 bity.  

762. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji

 goto  

763. ”Rejestry” pokazane na rysunku poniżej

obrazek

 przechowują adresy wybranych miejsc pamięci operacyjnej oraz dane i wyniki obliczeń.  

764. Zasięg interfejsu IrDA wynosi

 do 1 m.  

765. Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy IP rozróżnienie identyfikatorów:

 sieci i hosta.  

766. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C (rys.)?

obrazek

 2  

767. Układ RAMDAC

 stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.  

768. Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa

 RAID 50  

769. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to

 kompilator.  

770. Poniższe zdjęcie przedstawia zasilacz komputerowy

obrazek

 AT  

771. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

obrazek

 ROM  

772. Interlinia, to odstęp między

 wierszami.  

773. Zdjęcie przedstawia fragment płyty głównej, na której cyfrą 2 oznaczono

obrazek

 gniazdo PCIe x1.  

774. Bezpieczna odległość oczu od monitora wynosi

 50-70 cm  

775. Procesor (ang. CPU - Central Processing Unit) jest

 sekwencyjnym urządzeniem cyfrowym potrafiącym pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy.  

776. Na schemacie blokowym przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono:

obrazek

 kontroler przerwań  

777. Adres fizyczny MAC urządzenia sieciowego ma długość:

 48 bitów i zapisywany jest w systemie heksadecymalnym.  

778. W bezprzewodowych sieciach komputerowych antena jest:

 urządzeniem służącym do zamiany fal elektromagnetycznych na sygnał elektryczny i odwrotnie.  

779. Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być

 antystatyczna.  

780. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedyńczy klaster dysku?

obrazek

 4kB  

781. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na

 opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany.  

782. Technika przesyłania ruchu sieciowego przez router, która wiąże się ze zmianą źródłowych adresów IP, jak również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu, to

 NAT  

783. Adres IP v.4 ma długość

 32 bitów.  

784. Sieć miejska (ang. Metropolitan Area Network) to:

 duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomarację lub miasto.  

785. Protokół SSH to

 bezpieczny protokół dla sieci klient-serwer.  

786. Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono:

obrazek

 układ przyspieszenia pracy procesora podczas fazy wykonania jednego rozkazu jest już wykonywana faza pobrania następnego rozkazu.  

787. Na fotografii pokazano gniazdo procesora typu:

obrazek

 Slot 1  

788. Co oznacza zwrot " wykonanie backupu systemu"?

 Wykonanie kopii zapasowej systemu.  

 

 Copyright © 2012-2017 Wojciech Kaczmarek